Про компанію

RoboUA — це лабораторії сучасних технологій, в яких діти отримують інноваційні знання. Ми не просто навчаємо, ми зацікавлюємо дитину, адже вчитися з ентузіазмом у рази легше та швидше. Наші учні з 7 років здатні самі створювати прості комп’ютерні ігри. RoboUA перетворює дітей зі споживачів на творців комп’ютерних продуктів. І ми завжди готові довіритися баченню дитини та спробувати втілити її проект, а не нав’язувати постійно лише своє бачення. Ми відійшли від застарілих понять «гуру-учень» заради провідних систем виховання за зразком «експерт-команда» і йдемо в ногу зі світовим прогресом, готуючи дітей до життя в умовах нових технологій, де вміння програмувати буде не привілеєм, а необхідністю.

RoboUA – не є бізнесом, яким ми його зазвичай звикли бачити в нашій країні. Наша мета – зробити лабораторії максимально соціальними, щоб якомога більше дітей мали можливість розвиватися і вчитися не лише користуватися, а й створювати самостійно найсучасніші технології.

Договір публічної оферти про надання послуг

Місто Київ

2019 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОБО-УА» – юридична особа за законодавством України, вособі директора Гончаренка Олексія Петровича, що діє на підставі Статуту, керуючись статтями633, 641, 642 Цивільного кодексу України, робить пропозицію необмеженому колу фізичних осібукласти цей Договір про надання послуг навчання на умовах, що вказані нижче:

1. Терміни, що вживаються в Договорі

1.1. В цьому Договорі терміни вживаються в наступних значеннях:

– Договір – даний Договір публічної оферти про надання послуг навчання;

– Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «РОБО-УА»;

– Слухач – дитина, що буде проходити навчання за цим Договором;

– Замовник – один з батьків або інший законний представник Слухача;

– Сторони, Сторона – Замовник і Виконавець разом або одна з цих осіб окремо;

– Веб-сайт – офіційний веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що знаходиться заадресою:https://roboua.org, на якому розміщений Договір та інша, необхідна для йоговиконанняінформація;

– Публічна оферта – пропозиція Виконавця, розміщена на Веб-сайті, адресовананеобмеженому колу фізичних осіб укласти Договір;
Заява – паперовий документ встановленої Виконавцем форми, який підписуєтьсяЗамовникомта містить передбачену розділом 3 Договору інформацію;

– Акцепт – повна, безумовна і беззастережна згода Замовника укласти Договір.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець за цим Договором зобов’язується за завданням Замовника надати послуги по навчанню Слухача сучасним інформаційним технологіям, програмуванню, робототехніці, віртуальній реальності, 3D друку, 3D моделюванню та іншим дисциплінам в ІТ-галузі, у відповідності до навчальної програми та розкладу занять Виконавця, а Замовник зобов’язується оплатити ці послуги у порядку та на умовах, передбачених Договором.

2.2. Актуальний перелік навчальних програм, що пропонуються Виконавцем, напрямки навчання за відповідними програмами, їх вартість, а також місця проведення занять розміщені на Веб-сайті.

3. Порядок укладення Договору

3.1. В процесі укладення Договору Замовник підписує Заяву, надану Виконавцем, в якій обов’язково зазначається:

1) Прізвище, ім’я та по-батькові (в разі наявності) Замовника.

2) Адреса місця фактичного проживання Замовника з зазначенням населеного пункту, вулиці чи іншого елементу вулично-дорожньої мережі, номеру будинку, номеру квартири чи кімнати (в разі наявності).

3) Контактний номер мобільного телефону Замовника.

4) Чинна адреса скриньки електронної пошти Замовника.

5) Прізвище, ім’я, та дата народження Слухача.

6) Обрана Замовником навчальна програма, номер відповідної навчальної групи та місце    проведення занять.

7) Вартість послуг навчання за обраною Замовником навчальною програмою та строки їх сплати.

3.2. Договір вважається укладеним після підписання Замовником Заяви або здійснення оплати послуг навчання за обраною Замовником навчальною програмою.

3.3. У разі, якщо обрана Замовником навчальна програма передбачає поетапну оплату, Договір вважається укладеним після підписання Замовником Заяви та здійснення першого платежу в якості оплати послуг навчання за відповідною навчальною програмою.

3.4. Здійснення Замовником дій, перелічених в пункті 3.2. або 3.3. Договору є його Акцептом.

3.5. У разі, якщо після підписання Заяви Замовник не здійснить оплату послуг навчання за відповідною навчальною програмою або першого платежу в якості оплати послуг навчання за навчальною програмою, що передбачає поетапну оплату, у вказані в Заяві строки, Договір вважається неукладеним та будь-які взаємні зобов’язання у Сторін не виникають.

3.6. Протягом 3-х робочих днів з моменту підписання Замовником Заяви Виконавець направляє на скриньку електронної пошти Замовника повідомлення з розкладом занять для відповідної навчальної групи за обраною Замовником навчальною програмою.

4. Обов’язки та права Сторін

4.1. Обов’язки Виконавця:

4.1.1. Надати Замовнику послуги з навчання Слухача у відповідності до навчальної програми і у навчальній групі, обраних Замовником, та розкладу занять для відповідної навчальної групи, встановленого Виконавцем.

4.1.2. Забезпечити Слухача учбовим місцем, обладнаним меблями, комп’ютерною та іншою необхідною електронною технікою.

4.2. Обов’язки Замовника:

4.2.1. Здійснити оплату послуг з навчання за цим Договором в порядку та на умовах, встановлених в Заяві.

4.2.2. Забезпечити виконання Слухачем наступних умов:

– докладати максимум зусиль для засвоєння навчального матеріалу;

– відвідувати всі заняття, передбачені розкладом, не пропускати їх та не запізнюватись на них без поважних причин;

– виконувати всі вимоги викладачів Виконавця;

– вчасно та добросовісно виконувати домашні завдання, дані викладачами Виконавця;

– не передавати третім особам та не використовувати з комерційною метою без дозволу Виконавця методичний матеріал, що надається Слухачу для самостійної роботи;

– дбайливо ставитись до майна та обладнання Виконавця.

4.2.3. Нести матеріальну відповідальність за шкоду, завдану Слухачем майну Виконавця, та відшкодувати таку шкоду в повному обсязі.

4.2.4. Невідкладно повідомляти Виконавця про зміну своїх контактних даних, таких як адреса місця фактичного проживання, номер мобільного телефону та адреса скриньки електронної пошти.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. Вносити зміни в навчальну програму та/або розклад проведення занять, попередивши про це Замовника не пізніше ніж за один тиждень. Таке повідомлення здійснюється шляхом направлення Виконавцем на скриньку електронної пошти Замовника електронного листа з відповідною інформацією.

4.3.2. На використання робіт Слухача, що були створені у період дії Договору, а також вихідних кодів та матеріалів цих робіт, з ілюстраційною, демонстраційною та рекламною метою, включаючи та не обмежуючись публікацією в мережі Інтернет та використанням у друкованих матеріалах, з обов’язковим зазначенням автора роботи в усіх випадках.

4.3.3. Відмовити Замовнику в укладенні Договору у разі відсутності вільного місця в обраній Замовником навчальній групі.

4.3.4. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку в порядку та на умовах, передбачених розділом 7 Договору.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. На одержання Слухачем якісних навчальних послуг у відповідності до умов цього Договору та вимог, що зазвичай ставляться до послуг такого характеру.

4.4.2. На уважне ставлення до Слухача, повагу до його честі і гідності з боку викладачів Виконавця.

4.4.3. На безпечні умови навчання для Слухача.

4.4.4. На повідомлення про зміни в навчальній програмі та/або розкладі проведення занять за цим Договором у строк, встановлений в пункті 4.3.1. Договору.

5. Строк дії Договору

5.1. Цей Договір розпочинає свою дію в момент його укладення в порядку, передбаченому     розділом 3 Договору.

5.2. Даний Договір діє до моменту завершення занять в обраній Замовником навчальній групі за відповідною навчальною програмою, окрім випадків дострокового розірвання Договору.

6. Вартість навчання та порядок розрахунків

6.1. Вартість послуг навчання за цим Договором залежить від обраної Замовником навчальної програми, інформація про яку розміщена на Веб-сайті.

6.2. Вартість послуг навчання може бути зменшена пропорційно до розміру знижки, яка може бути надана Замовнику Виконавцем в індивідуальному порядку.

6.3. Всі платежі за цим Договором здійснюються Замовником шляхом безготівкового переказу на розрахунковий рахунок Виконавця, реквізити якого зазначені в розділі 9 Договору.

6.4. Невідвідування Слухачем всіх чи частини занять, передбачених розкладом проведення занять за цим Договором, не є підставою для повернення Замовнику сплачених за Договором коштів. Норми цього пункту не застосовуються у випадках дострокового розірвання Договору з ініціативи Виконавця, передбачених пунктами 7.4. та 7.5. Договору.

6.5. Повернення Виконавцем Замовнику коштів, сплачених за виконання цього Договору, здійснюється виключно шляхом безготівкового переказу. Переказ здійснюється на рахунок, вказаний Замовником у заяві на повернення коштів. В заяві зазначаються: П.І.Б. Замовника, серія, номер, дата та місце видачі паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, реквізити рахунку, на який здійснюється переказ. Заява надається особисто.

7. Підстави та порядок дострокового розірвання Договору

7.1. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку з ініціативи Замовника не допускається.

7.2. Розірвання даного Договору в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця допускається виключно з підстав та в порядку, передбачених пунктами 7.3., 7.4. та 7.5. Договору.

7.3. Виконавець має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом письмового повідомлення про це Замовника під розпис або шляхом направлення листа на адресу Замовника, вказану останнім в Заяві, у разі, якщо Замовник прострочить оплату чергового платежу за навчальною програмою, що передбачає поетапну оплату, більш ніж на        5 робочих днів.

7.4. Виконавець має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом письмового повідомлення про це Замовника під розпис або шляхом направлення листа на адресу Замовника, вказану останнім в Заяві, у разі грубого порушення Слухачем дисципліни під час проведення навчання, невиконання вимог викладачів Виконавця, агресивної поведінки по відношенню до викладачів або інших слухачів, умисного псування майна Виконавця. В такому випадку кошти, сплачені Замовником за заняття, які не відвідав Слухач, повертаються Виконавцем Замовнику протягом 5-ти робочих днів з моменту повідомлення Замовника, за вирахуванням вартості матеріальної шкоди, нанесеної Слухачем майну Виконавця.

7.5. Виконавець має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом письмового повідомлення про це Замовника під розпис або шляхом направлення листа на адресу Замовника, вказану останнім в Заяві, у разі, якщо кількість дітей у навчальній групі, в якій мав займатися Слухач, не досягне визначеного Виконавцем числа. В такому випадку всі кошти, сплачені Замовником, повертаються Виконавцем Замовнику протягом 5-ти робочих днів з моменту повідомлення Замовника.

7.6. У разі настання обставин, передбачених пунктами 7.3., 7.4. або 7.5. Договору, якщо письмово повідомити Замовника під розпис не вдається, Виконавець направляє рекомендований лист з відповідним повідомленням на адресу, вказану Замовником в Заяві. В такому випадку Замовник вважається належним чином повідомленим про розірвання Договору через 3 дні з моменту направлення такого листа незалежно від того, чи був цей лист ним фактично одержаний.

7.7. Окрім підстав, перелічених вище, Договір може бути розірваний достроково лише за взаємною згодою Сторін шляхом укладення між ними у письмовій формі Угоди про розірвання цього Договору.

8. Інші умови Договору

8.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується, та відповідає дійсним намірам Сторін по прийняттю на себе правових зобов’язань.

8.2. Замовник надає Виконавцеві згоду на збирання, зберігання та обробку своїх персональних даних, таких як прізвище, ім’я та по-батькові (в разі наявності), адреса місця фактичного проживання, номер мобільного телефону, адреса скриньки електронної пошти, та персональних даних Слухача, таких як прізвище, ім’я та дата народження, з метою здійснення Виконавцем своїх зобов’язань, встановлених податковим, статистичним та іншим законодавством України, відповідними підзаконними нормативно-правовими актами, а також з метою захисту законних прав та інтересів Виконавця.

8.3. Виконавець повідомляє Замовника, що є володільцем персональних даних, зібраних у Замовника та Слухача, а також що ці персональні дані можуть бути передані іншим особам лише у випадках, передбачених законодавством.

8.4. Замовник надає Виконавцеві згоду на фотозйомку та відеозйомку Слухача під час проведення занять. Замовник також надає Виконавцеві згоду на подальше розміщення таких фотоматеріалів і відеоматеріалів на Веб-сайті, на сторінках Виконавця в соціальних мережах та на інших веб-сайтах.

8.5. Замовник надає Виконавцеві згоду на відеозйомку Слухача в місцях проведення занять камерами внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження з метою захисту життя та здоров’я Слухача, викладачів Виконавця, інших осіб, а також майна Виконавця від протиправних посягань, без подальшого публічного використання цих відеоматеріалів.

8.6. Замовник несе ризик несприятливих для себе наслідків у вигляді непоінформованості про всі аспекти виконання Договору у разі неповідомлення Виконавця про зміну своїх контактних даних у відповідності до пункту 4.2.4. Договору.

8.7. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.

8.8. В разі виникнення розбіжностей, протиріч чи спорів між Сторонами в процесі виконання цього Договору, Сторони зобов’язані вжити всіх можливих заходів до їх врегулювання шляхом переговорів. В разі неможливості врегулювати відповідний спір шляхом переговорів, він передається на розгляд до суду за правилами підсудності, встановленими чинним в Україні законодавством.

8.9. Сторони погодились, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, що не залежить від волі сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, терористичних актів, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха, валютних обмежень, інших дій державних органів, у тому числі органів виконавчої влади, які перешкоджають нормальній діяльності підприємств або унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженим на те державним органом.

8.10. Умови цього Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін шляхом укладення між ними у письмовій формі Додаткової угоди до Договору.

8.11. Даний Договір діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

8.12. Цей Договір припиняє свою дію внаслідок його належного виконання Сторонами.

9. Реквізити Виконавця

9.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «РОБО-УА».

9.2. Місцезнаходження: 03022, Україна, місто Київ, пр.Академіка Глушкова, б.6, оф.212

9.3. Код за ЄДРПОУ 40464345.

9.4. Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA323052990000026004036216964
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

9.5. Веб-сайт: https://roboua.org/.

9.6. Адреса скриньки електронної пошти: contact@roboua.org.

Директор ТОВ «РОБО-УА» Гончаренко О.П.

Наші партнери